آموزش برای مراکز آموزش عالی و مدارس غیر انتفاعی

آموزش برای مراکز آموزش عالی و مدارس غیر انتفاعی

آموزش تخصصی دوره‌های آتش نشانی و امداد و نجات برای مراکز آموزش عالی و مدارس غیر انتفاعی و ... توسط اساتید مجرب وبسایت انجام می‌شود.

مراکز آموزش عالی و مدارس غیر انتفاعی می‌توانند از طریق صفحه تماس با ما و یا برقراری تماس با شماره تلفن مندرج در سایت، تقاضای حضور کارشناس و اساتید دانشگاه جهت برگزاری دوره در خصوص تئوری حریق، شناخت خاموش کننده‌های دستی، برگزاری مانور، دوره کمک‌های اولیه، امداد و نجات مقدماتی و ... نمایند