آموزش برای مراکز صنعتی، تجاری و ...

آموزش برای مراکز صنعتی، تجاری و ...

آموزش تخصصی دوره‌های آتش نشانی و امداد و نجات برای مرکاز صنعتی، تجاری و ... توسط اساتید مجرب وبسایت انجام می‌شود.

مراکز تجاری، صنعتی، تولیدی، آموزشی و ... که احساس نیاز برای برگزاری دوره‌های آموزش تئوری و عملی برای پرسنل خود دارند، در زمینه‌های تئوری حریق و شناخت خاموش کننده‌های دستی، برگزاری مانور اطفای حریق، آشنایی با سیستم‌های اعلام و اطفای حریق، کار در ارتفاع، می‌توانند از طریق صفحه تماس با ما و یا برقراری تماس با شماره تلفن مندرج در سایت، با ما تماس بگیرند. شایان ذکر است این دوره‌ها در سه رده مبتدی، نیمه حرفه ای و حرفه ای قابل برگزاری هستند.