برگزاری دوره‌های آموزشی با اهدای مدرک معتبر

برگزاری دوره‌های آموزشی با اهدای مدرک معتبر

در پایان دوره‌های مربوطه به آتش نشانی و امداد و نجات که در بالا ذکر نشده و شما متقاضی برگزاری آن دوره هستید را می‌توانید از ما بخواهید. با توجه به داشتن اساتید مجرب برگزاری دوره‌ها در همه سطوح مرتبط با آتش نشانی و امداد و نجات برای ما امکان پذیر است.

 • برگزاری دوره‌های آموزش عمومی آتش نشانی
 • برگزاری دوره‌های آموزش مقدماتی آتش نشانی
 • برگزاری دوره‌های نیمه حرفه ای آتش نشانی
 • برگزاری دوره‌های حرفه ای
 • برگزاری دوره‌های عمومی امداد و نجات
 • برگزاری دوره‌های مقدماتی امداد و نجات
 • برگزاری دوره‌های نیمه حرفه ای امداد و نجات
 • برگزاری دوره‌های حرفه ای امداد و نجات
 • برگزاری دوره‌های انبار داری اصولی
 • برگزاری دوره‌های امداد و نجات در فضاهای معلق شهری مختص پیمانکاران مخابرات
 • برگزاری دوره‌های امداد و نجات در آسانسور
 • برگزاری دوره‌های امداد و نجات در کوهستان
 • برگزاری دوره‌های امداد و نجات در چاه
 • برگزاری دوره‌های امداد و نجات در سوانح طبیعی
 • برگزاری دوره‌های امداد و نجات در حوادث جاده ای
 • برگزاری دوره‌های امداد و نجات در حوادث مواد شیمیایی خطرناک و ....