محسن  برزنده

محسن برزنده


اختراعات

اطلاعاتی وارد نشده است

رزومه دانشگاهی

اطلاعاتی وارد نشده است


رزومه کارشناسی

مدارک :فوق دیپلم اطفاء حریق و کارشناسی امداد در سوانح طبیعی و غیر طبیعی 8سال سرپرست آتش نشانی شرکت سایپا یدک