کیوان     شلتوکی

کیوان شلتوکی


اختراعات

اطلاعاتی وارد نشده است

رزومه دانشگاهی

1- مدت 12 سال در اداره HSE با عناوین : بازرس ایمنی - مسئول ایمنی و جانشین ایمنی و آتش نشانی - رئیس آتش نشانی - سرپرست HSE

2- مدت 2 سال رئیس اداره QC ( در حال حاضر در این سمت انجام وظیفه می‌نمایم )

3- رئیس ایمنی و آتش نشانی واحد کلر خرمشهر ( وابسته به پتروشیمی آبادان) 4-رئیس روابط عمومی واحد کلر خرمشهر ( وابسته به پتروشیمی آبادان)


رزومه کارشناسی

اطلاعاتی وارد نشده است