بابک   درخشنده

بابک درخشنده


اختراعات

اطلاعاتی وارد نشده است

رزومه دانشگاهی

اطلاعاتی وارد نشده است


رزومه کارشناسی

5 سال سابقه کاری غیر مرتبط 1سال افسرایمنی در شرکت سبکساز بسپار 2سال مشاور و افسر ایمنی در شرکت دامداران 2سال مسئول ایمنی درشرکت آستو