مهدی اسدی ملردی

مهدی اسدی ملردی


اختراعات

اطلاعاتی وارد نشده است

رزومه دانشگاهی

مشارکت تدوین راهنمای برنامه درسی مربوط به کتاب درس آتش نشانی در کتاب آمادگی دفاعی برای پایه‌های دوم متوسطه وسوم راهنمایی از سال 1379 -1387

تدریس مبحث آتش نشانی در حوزه آموزش وپرورش استان تهران والبرز دوره‌های ضمن خدمت دبیران آمادگی دفاعی تدریس روش تدریس فعال تدریس در مراکز علمی کاربردی در واحد درسی کار افرینی کارشناس در گروه درسی وزارت آموزش وپرورش آمادگی دفاعی که یک فصل از محتوای کتاب در مورد آتش نشانی میباشد مولف کتاب مربوط به آتش نشانی که روی جلد کتاب در فایل پیوست وجود دارد .(سه عنوان برای مدارس کشور درس آمادگی دفاعی ودو عنوان بطور شخصی که در صورت نیاز ارائه خواهد شد

 


رزومه کارشناسی

اطلاعاتی وارد نشده است