امداد و اورژانس هوایی

امداد و اورژانس هوایی

در این مقاله ماموریت تجسس ، امداد و نجات و اهداف ...


اصول و مقدمات امداد و نجات

اصول و مقدمات امداد و نجات

نجات عبارت است از یک سری عملیاتی که منجر به رهایی...


حادثه آوار

حادثه آوار

آوار عبارت است از ویران و منهدم شدن و از نظم خارج...


امداد و نجات در سوانح چاه

امداد و نجات در سوانح چاه

چاه به‌عنوان یکى دیگر از منابع تأمین آب در ایران،...


بیشتر