راهنمای تدریس مقطع پیش از دبستان

راهنمای تدریس مقطع پیش از دبستان

جزوۀ راهنمای تدریس آموزش یک روزه

راهنمای تدریس مقطع پیش از دبستان

جزوۀ راهنمای تدریس آموزش یک روزه

مقطع: سال‌های پیش از دبستان

مربی باید با قیافۀ خندان و شاداب وارد کلاس شود و اینگونه سخن بگوید.

به نام خدا

بچه‌های عزیز سلام

مربی منتظر جواب می‌ماند اگر بچه‌ها هماهنگ و بلند جواب ندادند دوباره تکرار می‌کند و این بار قدری با صدای بلندتر.

بچه‌ها سلام

این بار حتماً جواب بهتری دریافت خواهد کرد مربی سؤال می‌کند

حال شما خوب است

و دوباره منتظر جواب بچه‌ها می‌ماند و خطاب به بچه‌ها می‌گوید.

بلند‌تر جواب بدهید

حال شما خوب است؟

مربی منتظر جواب می‌ماند این بار هم حتماً با هم جواب بهتری خواهند داد مربی سؤال می‌کند.

اسم شما چیه؟

مربی به یکی از شاگردان با انگشت اشاره می‌کند و منتظر جواب می‌ماند و پس ازشنیدن جواب این کارراباچند نفراز بچه‌ها ادامه می‌دهد درصورتیکه  نام جالبی شنید آنرا دوباره بلنددر کلاس تکرارمی کند تاهمه متوجه بشوند.     

مثلاًًًًً

علی گلی را می‌گوید

اسم این علی گُله است

مربی در اینجا می‌گوید

شما گلید

و اسمی دیگر الی آخر.مربی حدوداً از کسانی که جلو نشسته اند می‌پرسد (کافیست) مربی خطاب به بچه ها، سؤال می‌کند

شما از کدام مهدکودک آمده اید؟ کی می‌دونه بلند بگوید؟

مربی منتظر جواب می‌ماند در اینجا یا بچه‌ها تک تک و یا دسته جمعی به کمک مربیان نام مهد کودک را خواهند گفت

مربی می‌گوید

به به چه مهد کودک خوبی با بچه‌های خوب با مربی‌های خوب برای خودتون دست بزنید

مربی همراه بچه‌ها دست می‌زند و منتظر می‌ماند تا بچه‌ها آرام شوند و سؤال می‌کند

بچه‌ها جون شعر هم بلدین بخونین؟ کی بلده شعر بخونه

قاعدتاً تعدای از بچه‌ها دستشان را بلند می‌کنند و مربی در اینجا باید یکی از آن‌ها را انتخاب کند و به پای تخته بیاورد و رو به بچه‌ها از او بخواهد که شعرش را بخواند

همه گوش کنند ،خوب شعرتو بخون

کودک شعرش را می‌خواند و ممکن است بچه‌های دیگر هم بااو همخوانی کنند و در این حالت مربی با حرکات یا همخوانی شاگرد را همراهی کند.

خوب می‌خواهید یک شعر دسته جمعی بخوانید

در اینجا مربی حتماً شعری را انتخاب می‌کند با 3،2،1 بچه‌ها با هم می‌خوانند مربی پس از خواندن شعر منتظر می‌ماند تا بچه‌ها ساکت شوند و می‌پرسد

خوب بچه‌ها جون ،کی بلده راجع به آتش نشانی شعر بخونه

اگر شعری مربوط به آتش نشانی و یا آتش بلد بودند یکی از بچه‌ها را انتخاب می‌کنیم و از او می‌خواهیم که بخواند

حتماً از مربیان مهد خواهش می‌کنیم شعر را برای ما بنویسند و تحویل دهند

در این حالت بچه‌ها در کلاس احساس راحتی می‌کنند و احتمالاً شلوغ می‌کنند و سر جای خود نمی‌نشینند و یا سؤال می‌کنند و یا از مربی می‌خواهند که پای تخته بیایند و شعر بخوانند.

در این زمان خطاب به بچه‌ها می‌گوئیم

خوب بچه‌ها همه ساکت بنشینند و همه به صندلی تکیه بدهند.

مربی– مدتی کوتاه سکوت می‌کند و به بچه‌ها نگاه می‌کند تا همه ساکت و مناسب بنشینند و گوش کنند

از آن‌ها سؤال می‌کند

بچه‌ها جون،حالا به من بگوئید کی می‌تونه دربارۀ آتش نشانی مقداری صحبت کنه. یا در مورد آقای آتش نشان؟

احتمالاً بعضی از بچه‌ها مایل به صحبت هستند بهتر است مربی  بدنبال بچه‌های ساکت بگردد  آنها را پیدا کند و از میان آن‌ها چند نفر را انتخاب نماید.

پس از آن‌ها می‌توان از بچه‌های شلوغ استفاده کرد تا کودک دربارۀ آتش نشانی صحبت کند.

مربی–در این حالت باید به کودک کمک کند و با مشارکت او مسئله طرح شده را حل کند و سپس تکمیل شدۀ حرف‌ها را به بچه‌ها بگوید.   

خوب حالا همه گوش کنند پس آتش نشانی کارش خاموش کردن آتش هایی است که به ما آسیب می‌رساند و یا نجات دادن آدم‌ها در حادثه‌های مختلف

مربی با یک قیافۀ جدی می‌پرسد

خب حالا همه ساکت بنشینند و به من بگن کی بلده از شمارۀ ١ تا ١٠ بشماره؟

در این حالت اکثر بچه‌ها مایلند شرکت نمایند و شروع به شمارش می‌کنند.مربی باید آن‌ها را تشویق به شمارش بطور منظم بنماید.

خوب همه با هم بشمارید باهم و یکصدا بشمارید

بچه‌ها در این موقع شروع به شمارش می‌کنند و از ١تا١٠ می‌شمارند مربی نیز هم صدا می‌گوید 

همه بگن ١–٢–٣–٤–٥–٦–٧–٨–٩–١٠

در این حالت مربی با صدای ملایم سئوال می‌کند

خوب بگذارید ببینم کی شمارۀ تلفن آتش نشانی را بلده.

معمولاً بچه‌ها شماره‌ها را بلد هستند و گاهی هم شماره‌های سه رقمی دیگری را می‌گویند مانند ١١٥و١٢٣و...که ما توضیح می‌دهیم

خوب گوش کنید شمارۀ آتش نشانی ١٢٥ است حالا همه با هم بگن ١–٢–٥ ، ١٢٥

دوباره١–٢–٥ ، ١٢٥

در این زمان کودکان با مربی هم خوانی می‌کنند و این مطلب را با آهنگ عنوان می‌کنند

١–٢–٥، ١٢٥

این مطلب را با بچه‌ها سه بار تکرار می‌کنیم

در این زمان مربی با بلند کردن دست، کودکان را دعوت به سکوت می‌کند و می‌گوید

خوب بچه‌ها جون ساکت این شماره تلفن را خوب یاد بگیرید، به بزرگترها هم یاد بدهید.

مربی با کمی مکث و ساکت کردن بچه‌ها سؤال می‌کند.

خوب حالا بگذارید. ببینم کی بلده بخنده

مربی در اینجا کودکان را تشویق به خندیدن می‌کند و به کلاس شور و نشاط می‌دهد

همه بخندند،بلندتر–بلندتر.

مربی با بلند کردن دست بچه‌ها را دعوت به سکوت می‌کند سپس بچه‌ها ساکت می‌شوند بعد می‌گوید

خوب حالا کی بلده گریه کنه گریه کنید

بچه‌ها باید مصنوعی گریه کنند و مربی با اشتیاق به کلاس توجه داشته باشد و بعد بگوید

خوب کی بلده شلوغ کنه نترسید شلوغ کنید همه،همه

بچه‌ها باید شلوغ کنند و ترسی نداشته باشند.

از مربیان آن‌ها بخواهید کاری به آن‌ها نداشته باشند و مربی خود را شاداب و شنگول نشان بدهد و خوشحال باشد از اینکه بچه‌ها شلوغ می‌کنند.

خوب: حالا همه ساکت بنشینید و به صندلی تکیه بدهید

مربی صبر می‌کند تا کلاس آرام شود و بعد می‌گوید

خوب بچه‌ها جون حالا کی در موردآتش نشانی سؤال داره بپرسید تا جواب بدهم

مربی باید حدود ٥ دقیقه به سؤالات بچه‌ها جواب بدهد و از بچه‌ها کمک بگیرد و پس از آرام شدن بچه ها

خوب بچه‌ها جون حالا به من بگین یک آقای آتش نشان چه شکلیه؟

تا حالا یک آقای آتش نشان دیده اید ؟ لباسش چه شکلیه؟

از بچه‌ها کمک بگیرید باید لباس معمولی خودمان را نشان بدهیم

مثل لباس ماست یا فرق داره؟

در اینجا بچه‌ها همهمه می‌کنند مربی با بلند کردن دست می‌گوید

خوب شلوغ نکنید همه ساکت من می‌خواهم از شما بپرسم

الان خودم یکی را انتخاب می‌کنم

تا ببینم بلده بگه لباس آقای آتش نشان چه شکلی است

مربی از بین بچه‌های ساکت یک نفر را انتخاب می‌کند و پای تخته می‌آورد.

خوب :همه گوش کنند

بهتر است اول نام کودک را بپرسیم

اسم شما چیه؟

کودک نام خود را می‌گوید و گاهی بچه‌های دیگر هم نام او را بزبان می‌آورند که مربی پس از تکرار نام او سئوال می‌کند.

خوب: بگو ببینم، لباس آقای آتش نشان چه شکلیه؟

چه رنگیه؟

چه فرقی با لباس ما دارد؟

کلاه داره–سر داره–دست داره

چشم داره و... خوب بگو ببینم

با لباس ما چه فرقی داره؟

معمولاً بچه هاپاسخ صحیح نمی‌دهند باید پاسخ را تکمیل کنیم.

می خواهید به لباس آقای آتش نشان دست بزنید؟

مربی یک لباس آتش نشان را جلو کودک می‌آورد

دست بزن نترس دست بزن ،نمی خورد

اگر کودکان دیگر نیز مایل بودند دست بزنند مربی باید این اجازه را بدهد که چند نفری لباس آقای آتش نشان را لمس کنند.

مربی کودک را با تشویق بچه‌ها با دست زدن راهنمایی می‌کند تا سر جایش بنشیند.

خوب حالا کی ماشین آتش نشانی دیده؟ کی می‌تونه بگه چه جوریه؟

کودکان همهمه می‌کنند و مربی با انتخاب خود یا با انتخاب یکی از مربیان می‌تواند کودکی را پای تخته بیاورد

خوب بگو ببینم ماشین آتش نشانی چه رنگیه:

کودکان رنگ قرمز را عنوان می‌کنند

آفرین درسته حالا بگو ببینم صداش چه جوریه؟

کودک معمولاً صدای جالبی از خود در می‌آورد مربی در این حالت باید با لبخند و حالت شاداب به کودک نگاه کند و خطاب به بچه‌ها بگوید

خوب همه صدای ماشین آتش نشانی را در آورند

همهمه کلاس را مربی چند لحظه باید تحمل کند و خطاب به بچه‌ها بگوید

خوب چراغ بالای سر ماشین آتش نشانی چه جوریه؟

در این حالت مربی نیز باید خودش با چرخش دست بر روی سر شبیه چراغ گردون را باز سازی کند و به بچه‌ها بیاموزد

خوب حالا گوش کنید

من یک توضیح راجع به ماشین آتش نشانی بدهم ما توی ماشین هایمان چی داریم؟

بچه‌ها جواب می‌دهند

بله ، آب داریم کف داریم پودر داریم و وسایل خیلی زیادی داریم

وقتی می‌رویم یک جایی که آتش گرفته خاموش کنیم همۀ وسایل را می‌بریم بعد با آب یا کف یا پودر آتش را خاموش می‌کنیم

خوب حالا کی می‌دونه که آب را با چی می‌پاشیم؟

کودکان همهمه می‌کنند ولی مربی اینجا باید سریع موضوع را جمع کند.

آفرین درسته

با لوله– سرلوله آب را می‌پاشیم

بهتر است یک لوله و سر لوله به بچه‌ها نشان دهیم

این لوله است

این هم  سرلوله آن

مربی سرلوله متصل به لوله را به بچه‌ها نشان می‌دهد.

گاهی هم آتش را با پودر خاموش می‌کنیم پودر توی این دستگاه است که به آن خاموش کننده می‌گوییم.

خاموش کننده را مربی به آنها نشان میدهد در مورد کف این چنین توضیح می‌دهد

بچه‌ها جون کف صابون دیده اید مثل کف صابون که دستاتون رو می‌شورید حمام می‌روید دیدید صابون چطوری کف می‌کنه ما با اون کف‌ها آتش خاموش می‌کنیم یه چیزی مثل اون کف ها.

بچه‌ها جون آتش نشانی فقط آتش خاموش نمی‌کنه

بلکه یک گروه دیگر در آتش شانی هستند بنام گروه نجات

مربی دراینجا سؤال می‌کند

گروه چی؟

کودکان باید بگویند گروه نجات

آفرین گروه نجات

که خیلی کارها را انجام می‌دهند

مثلاًًًًًً اگر خدای نکرده دست کسی بره توی چرخ گوشت اگر بچه‌ها برن توی آسانسور وبازی کند یه دفعه آسانسور گیر کنه یا یک بچه ای به کبریت دست بزنه.

به چاقو دست بزنه

یا با میل بافتنی بازی کنه

همۀ اینها را گروه نجات می‌رن و اون بچه را که کار بد کرده نجات میدن اما آقای آتش نشان دیگه بچه ای رو که به وسایل خطرناک دست بزنه دوست نداره،یه موقع یک حیوان به خونه ما حمله می‌کنه مثل گرگ-مار-موش-جغد-سگ گروه نجات می‌آیند و اون حیوان را می‌گیرند گروه نجات خیلی کار‌ها را انجام می‌دهد خوب بچه‌ها جون یک سری وسایل هستند که خیلی خطرناک اند و شما نباید به آن‌ها دست بزنید 

برای آشنایی با وسایل خطرناک بازی راحتی را می‌کنیم که بچه‌ها باید جواب بدهند

من یک بازی با شما می‌کنم ببینم شما وسایل خطرناک را می‌شناسید یا نه این بازی اسمش

( دست می‌زنیم ،دست نمی‌زنیم)

خوب من می‌پرسم شما جواب بدهید بچۀ خوب به قیچی دست می‌زنه؟

منتظر جواب بچه‌ها می‌ماند

بچه‌ها جواب می‌دهند

نه

بلند‌تر جواب بدین بچۀ خوب به قیچی دست می‌زنه؟

بچه‌ها جواب می‌دهند

نه

بچۀخوب به پفک دست می‌زنه

گاهی کودکان در تردید می‌مانند و برخی جواب می‌دهند و مربی دوباره سؤال می‌کند

بچۀ خوب به پفک دست می‌زنه اون رو می‌خوره و به دوستش هم می‌ده؟

این بار همۀ بچه‌ها جواب می‌دهند                                                                                                    

بله

بچۀ خوب به چرخ گوشت دست می‌زنه؟

بچه‌ها جواب می‌دهند

نه

بچۀ خوب به اتو دست می‌زنه؟

بچه‌ها جواب می‌دهند

نه

بچۀ خوب توی چسب نگاه می‌کنه؟

نه

بله بچه‌ها جون ممکن است خدای نکرده این چسب توی چشم شما بپره و خدای ناکرده اگر توی چشم کسی بپره کور می‌شه

پس از آرام شدن کودکان

بچه‌ها جون وسایل خطرناک زیاده ولی  وقت کلاس ما اجازه نمی‌ده بیشتر صحبت کنیم.

با اشاره به مربیان

من از خانم‌های مربی شما می‌خواهم که بعداً توی مهدکودک با شما در مورد وسایل دیگر صحبت کنن و همین بازی را انجام بدن تا ببینم کی می‌تونه خوب بازی کنه و برنده بشه

در این زمان بچه‌ها را آمادۀ دیدن فیلم می‌کنیم.

خوب حالا با هم می‌ریم که یک فیلم خوب در مورد آتش نشانی ببینیم

در این زمان از بچه‌ها بخواهیم تغذیۀ خودشان را بخورند.

بچه‌ها جون تغذیه هم آوردین؟

اگر آوردین هم تغذیه تون روبخورین هم فیلم نگاه کنید

بعداز فیلم هم هرکسی سؤال داشت بپرسد من جواب می‌دهم.

بازدید از خودروهای آتش نشانی

کودکان را با کمک مربیان به نزدیک ماشین‌های آتش نشانی می‌بریم.

خوب بچه‌ها این یک ماشین آتش نشانی است به صدای آژیر گوش بدهید

در این زمان کمک مربی یا خود مربی نسبت به روشن کردن آژیر اقدام کند

بچه‌ها جون گردون بالای سر ماشین است

در این حالت باید چراغ گردون را روشن کرد

عملیات اطفاء حریق

در عملیات اطفاء حریق برای کودکان آتش روشن کرده و مربی با احتیاط تمام آن‌ها را از نزدیک آتش برده و می‌گوید:

بچه‌ها جون ببینید چقدر خطرناک است بیائید نزدیک تر

در این حالت بچه‌ها گرمشان می‌شود و تحمل نمی‌کنند و عقب نشینی می‌کنند و بعد مربی می‌گوید

بچه‌ها جون دیدید چقدر خطرناک ،حالا ما از مربی شما خواهش می‌کنیم آتش را خاموش کنند تا در مهد کودک مواظب شما باشند شما هم کار خطرناک نکنید.

در این حالت عملیات اطفاء توسط مربی‌های مهد کودک صورت می‌گیرد

خداحافظی

(بهتراست مربی تاخروج ماشین از آتش نشانی آن‌ها را همراهی کند.)